Tilmeld dig vores nyhedsbrev OK

Rejsevilkår

Nemrejse.dk er en del af Stena Line Travel Group AB og har kontor i Helsingborg, Sverige. Nemrejse.dk agerar enbart som formidler af flyg, udlejningsbil og øvrige arrangementer. Vi sælger ikke rejser i vores eget navn, og har således ikke ansvar for eventuelle tidtabelsændringer, annullerede flyafgange, konkurser, mistet bagage, bagage som ikke er inkluderer i billetpriserne eller andre begivenheder som har rejsens gennomførelse at gøre.

Aftalens indgåelse

 • Aftalen er bindende for begge parter, når Nemrejse.dk skriftligt har bekræftet ordren og inden for den aftalte modtaget fuld betalning. Hvis betalingen ikke er os i hænde senest på forfaldsdatoen, har Nemrejse.dk ret til at betragte bookingen som afbestilt.
 • Bestilleren har ansvaret for, at Nemrejse.dk modtager de korrekte kontaktoplysninger, så vi kan kontakte bestilleren i tilfælde af vigtige oplysninger. Eventuelle ændringer oplyses pr. e-mail. Nemrejse.dk har ikke ansvar over for bestilleren, som på grund af fejlagtigt angivne kontaktoplysninger, ikke kan modtage vigtige oplysninger. Bestilleren er den person, i hvis navn bookingen er foretaget. Bestilleren er også betalingsansvarlig for bookingen.

Booking og bekræftelse

 • Booking bekræftes via e-mail.
 • Den rejsende har ansvaret for at kontrollere, at bekræftelse stemmer overens med det bookede. Ved booking af flybillet har den rejsende ansvar for at kontrollere, at samtlige navne på billetten stemmer overens med de oplysninger, som er i den rejsendes pas.

  Nemrejse.dk fraskriver sig ansvaret for tekniske problemer og fejl i priser, som ligger uden for vores kontrol og forbeholder os ret til inden for 24 timer på hverdage, eller hvis bookingen er foretaget lør. - søn. eller på helligdage, den næstkommende hverdag at kontakte den rejsende med eventuelle ændringer i den foretagne booking.

Betaling

 • Rejsen kan betales med Dankort, Visa, Master- og Eurocard.
 • Flybilletter betales direkte ved bookingen. Bestillingen er bindende, når billetten er betalt, og billetten kan derefter hverken om- eller afbestilles.
 • Skulle billetten mod forventning ikke kunne udstedes, vil Nemrejse tilbageføre beløbet inden for tre hverdage. Er beløbet hævet på kreditkort vil tilbageførslen derefter ske i henhold til den aftale kortholder har med kreditkortudbyder.

Afbestillingsforsikring

 • Den rejsende kan beskytte sig mod omkostninger ved afbestilling, på grund af sygdom, ved at tegne en afbestillingsforsikring. Med Solid afbestillingsforsikring er du dækket hvis du eller nogen i din familie*/rejsedeltagere* inden afrejsen bliver ramt af akut sygdom/tilskadekomst eller dødsfald. Afbestillingsforsikring er 4 % af bookingens beløb, dog min. 200 kr, og hvis bookingen inkluderer fly min. 200 kr pr. person.
 • Afbestillingsforsikring kan kun tegnes ved bookingen og kan ikke afbestilles, når aftalen er indgået.
 • Ved beregning af rejsens pris skal det beløb, den rejsende har betalt for afbestillingsforsikring, ikke medregnes. Den rejsende, som har tegnet afbestillingsforsikring kan mod fremvisning af gyldig lægerklæring afbestille rejsen frem til rejsens begyndelse, mod at betale en selvrisiko svarende til 5 % af bookingens beløb. Afbestilling kan også ske, hvis den rejsende, efter aftalen er blevet bekræftet, udsættes for en anden hændelse af så indgribende art, at det ikke er rimeligt at kræve, at den rejsende skal gennemføre rejsen. Den rejsende skal ikke have kunnet råde over hændelsen og være bekendt med denne ved bestilling af rejsen. En sådan indgribende hændelse er f.eks. brand i egen bolig.

Erklæring skal være Nemrejse.dk i hænde senest 14 dage efter afbestillingsdatoen. Teater-, fodbold- og andre begivenhedsbilletter er ikke omfattet af afbestillingsforsikringen. Afbestillingsforsikringen tilbagebetales ikke ved afbestilling.

* Definition:

Familie: Herved forstås forsikret familie, hvilket vil sige ægtefælle, sambo, forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, svigerbørn, søskende, svigerinder, svogre, bedsteforældre, papforældre, papsøskende.

Papforældre: Herved forstås personer som ikke er forsikredes biologiske forældre, men som er gift eller samlevende med en af de biologiske forældre, og som den forsikrede har levet sammen med i et familielignende forhold i minimum 1 år, eller som har boet sammen med et af forsikredes biologiske forældre i mindst 2 år.

Papsøskende: Herved forstås personer, som ikke er forsikredes biologiske søskende, men som forsikrede lever eller har levet sammen med i et søskendelignende forhold i en periode på minimum et år indtil forsikredes 21. leveår.

Rejsedeltagere: Herved forstås person/personer, der deltager på samme rejse som forsikrede.

Hvis der opstår uenighed mellem forsikrede og Solid, kan forsikrede klage til:
Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegards Gade 2, DK-1572 København V tlf.nr. 33 15 89 00.

Rejsedokumenter

 • Rejsedokumenter sendes via e-mail, når den fulde betaling er kommet Nemrejse.dk i hænde. Hvis dokumenterne ikke er kommet den rejsende i hænde senest 7 dage før afrejse, skal N kontaktes omgående.
 • Løfter fra salgspersonalet skal fremgå af rejsedokumenterne, for at der kan henvises til dem.
 • Flybillet, der ikke er brugt til udrejse, kan heller ikke anvendes på returrejsen.

Pas og visum

 • Den rejsende skal have et gyldigt pas. Den rejsende har selv ansvaret for at overholde de formaliteter, der kræves for rejsens gennemførelse, f.eks. visum, vaccination og forsikring. Nemrejse.dk har ikke ansvar for omkostninger, der forårsages af mangler i den rejsendes forhold.

Forsikring

 • Vi anbefaler, at den rejsende tegner en rejseforsikring. I samarbejde med Solid tilbyder vi rejseforsikring samt konkursforsikring.
 • Rejseforsikring kan tegnes/afbestilles uden omkostninger frem til afrejse. Konkursforsikring kan kun tegnes ved selve bookingen, og den betales ikke tilbage.

Afbestilling

Afbestilling kan kun gøres via mail til booking@nemrejse.dk. Afbestilling bekræftes af Nemrejse.dk via e-mail.
Omkostninger ved afbestilling (afrejsedagen medregnet) af:

Lejlighed/sommerhus/hytte

31 dage eller flere: 10 % af prisen
30-16 dage: 20 % af prisen
15-8 dage: 50 % af prisen
7 dage eller færre: 100 % af prisen

Hotel*/udlejningsbil

4 dage eller flere: 10 % af prisen
3 dage eller færre: 100 % af prisen

Fly

Efter betaling: 100 % af prisen

*) For hoteller uden for Europa, samt Disneyland® Resort Paris gælder samme afbestillingsregler som for lejlighed.
Hvis en booking omfatter flere forskellige produkter, gælder respektive afbestillingsregler som ovenfor.

Tillæg og ændringer

Lejlighed/feriehus/hytte/hotel/udlejningsbil

 • Betaling for ændringer, f.eks. ændring til anden bolig, 100 DKK,-/ændring anden opholdsperiode eller navneændring. Ved ændring til anden opholdsperiode eller anden bolig gælder ændringsbetalingen frem til 31 dage før afrejse for lejlighed/feriehus/hytte. Ved hotel/udlejningsbil frem til 4 dage før afrejse. Derefter ligestilles ændringer med afbestilling og nybooking. Ændringer kan medføre, at den oprindelige pris ændres.

Fly

F.eks navneændring

Forudsat, at flyselskabets regler tillader ændringen: fra 495 DKK + flyselskabets afgift/billet

Flybilletter er personlige. Navn og dato i flybilletter kan normalt ikke ændres. Billetter, som af den årsag bliver uanvendelige, tilbagebetales ikke. I tilfælde af, at flyselskabet tilader en sådan ændring, opkræves gebyr på minimum 495 kr + flyselskabets afgifter per billet.

Udlejningsbil

Ved booking af udlejningsbil gælder Autoescapes generelle vilkår. Disse findes på booking@nemrejse.dk og sendes til den rejsende sammen med rejsedokumenterne.

Ændringer før afrejsen

 • Nemrejse.dk kan ikke gøres ansvarlig for ombookinger, ændringer i fartplaner eller indstillede fly/færger. Den rejsende har selv ansvaret for at kontrollere evt. ændringer i fartplaner inden afrejsen.
 • Nemrejse.dk forbeholder sig retten til at henvise den rejsende til et ligeværdigt eller bedre boligalternativ i tilfælde af, at omstændigheder, som vi ikke er ansvarlige for, tvinger os til det. Den rejsende skal informeres om det nye alternativ så hurtigt som muligt. Den rejsende har ret til at opsige aftalen, hvis ændringer bliver væsentligt forringede, og skal i det tilfælde underrette Nemrejse.dk om dette inden for rimelig tid. Nemrejse.dk vil snarest tilbagebetale det beløb, som den rejsende har betalt for boligen. Hvis ændringer indebærer en forringelse, er den rejsende berettiget til en nedslag i prisen.
 • Hvis der, efter aftalen er blevet bindende, indtræffer en omkostningsstigning for Nemrejse.dk, har Nemrejse.dk, hvis prisstigningen beror på ændringer i transportomkostninger, skatter eller told, ret til at øge prisen for rejsen med et beløb, der svarer til omkostningsstigningen.
 • Både den rejsende og Nemrejse.dk har ret til at opsige aftalen, hvis der, efter aftalen er blevet bindende, indtræffer katastrofer, krigshandlinger, generelstrejke eller anden begivenhed af indgribende art, i nærheden af eller på den planlagte rejsevej til rejsemålet, som påvirker forholdene på rejsemålet væsentligt på det tidspunkt, hvor rejsen skal gennemføres. For at fastslå, om begivenheden er af alvorlig karakter, skal sagkyndige myndigheder spørges.

Ansvar under rejsen

Den rejsende skal overholde de ordensregler, der gælder for hotel osv. og optræde, så andre medrejsende eller andre ikke forstyrres. Hvis den rejsende på væsentlige områder overtræder dette, har Nemrejse.dk ret til at ophæve aftalen. Den rejsende har ansvaret for skader, som denne forårsager ved forsømmelse, 
f.eks. ved ikke at følge angivne anvisninger eller forskrifter.

Fejl og brister

Den rejsende kan ikke påberåbe sig fejl, såfremt Nemrejse.dk ikke underrettes om dem, inden for 72 timer efter, at fejlen er opdaget. Hvis den rejsende forlader den bookede bolig uden at underrette Nemrejse.dk, mistes reklamationsretten.

Reklamation

Reklamation samt eventuelt krav om erstatning skal fremsendes med brev, Nemrejse, Box 1324, 251 13 Helsingborg eller med e-post booking@nemrejse.dk eller e-mail til Nemrejse inden for 60 dage efter lejeperiodens afslutning. Reklamation, der fremkommer senere, behandles ikke. Nemrejse.dk og den rejsende bør forsøge at løse en tvist, der drejer sig om fortolkning eller tilpasning af aftalen, gennem forhandlinger. Hvis parterne ikke kan blive enige, kan tvisten prøves af rejsebranchens reklamationsnævn.

Rejsegaranti

Stena Line Travel Group stiller rejsegaranti på op til 40 millioner DKK i Kammarkollegiet. Flere oplysninger om rejsegarantien findes på Kammarkollegiets hjemmeside, www.kammarkolegiet.se.
Den rejsende, som kun har købt bolig eller transport, omfattes ikke af rejsegarantien.

Andet

En lokal lufthavnsskat/-afgift kan skulle betales i lufthavnen. Den betales i lokal valuta og kan ændres med kort varsel. Afgiften fastlægges af de respektive landes luftfartsmyndigheder. Nemrejse.dk har ingen indflydelse på afgiften og refunderer ikke omkostninger.

Ved eventuel mellemlanding kan omkostning til transfer og overnatning forekomme. Nemrejse.dk har ikke ansvaret for disse omkostninger og heller ikke for omkostninger, som kan falde på den rejsende på grund af ændrede flytider. Nemrejse.dk refunderer ikke omkostninger.

Den rejsende har ansvaret for at kontrollere de regler, der gælder for bagage hos det flyselskab, som den rejsende skal flyve med. Oplysninger om ekstrabagage (mål og vægt) skal meddeles ved bookingen og bekræftes, hvis der er plads. Flyselskabet tager oftest et gebyr for ekstra bagage, og betalingen sker ved indcheckningen.

Nemrejse.dk har ikke ansvar for mistet eller skadet bagage. Tabs-/skadesanmeldelse skal udfærdiges af den rejsende direkte i lufthavnen på en PIR (Property Irregularity Report)

For rejsende under 18 kræves en erklæring, hvor værgen godkender rejseaftalen link. I nogle tilfælde gælder højere aldersgrænser. Den rejsende har ansvaret for at kontrollere dette ved bookingen.

Miljøafgifter og lokal turistskat betales på visse destinationer. Skatten fastlægges af de lokale myndigheder og betales af den rejsende direkte til receptionen/nøglekontoret.

Nemrejse.dk kan ikke gøres ansvarlig for lukning af veje, butikker, restauranter, pools, lifte og lignende, som kan indtræffe, efter vores oplysninger er samlet, og heller ikke for andre begivenheder, som ligger uden for Nemrejse.dk:s kontrol.

Nemrejse.dk garanterer ikke, at en feriebolig er tilpasset allergikere og overfølsomme personer. Vi kan heller ikke garantere, at boligen er handicapvenlig. Vi forbeholder os ret til ændringer i valutakurser og mod tydelige tryk-/publiceringsfejl.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Til behandling og beskyttelse af personlige oplysninger følger vi loven om personoplysninger (PuL) og de principper om god sædvane, som praktiseres på området.

Som besøgende på Nemrejse.dk:s websted bedes du om at oplyse personlige data for at booke en rejse. Den type personoplysninger, som indsamles er normalt navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse og nogle gange personnummer.

De oplysninger, vi indsamler bruges til at kunne tilbyde en sikker og nem anvendelse af vores websted.

For at kunne tilbyde et smidigt og let anvendeligt websted anvender vi cookies. En cookie er en lille datafil, som sendes til din webbrowser fra webserveren på det websted, du besøger, og som lagres på din computers harddisk. Hvis du ikke accepterer, at Nemrejse.dk lagrer cookies på din computer, skal du deaktivere cookies i din webbrowser. Det gøres via sikkerhedsindstillingerne. Du skal være opmærksom på, at blokering af cookies medfører, at booking af vores rejser ikke kan gennemføres korrekt.

Vores websteder indeholder links til andre steder på internettet. Vi kan ikke påtage os ansvaret for personlige oplysninger på disse steder, men opfordrer besøgende til at undersøge den politik om personlige oplysninger, som gælder for det respektive websted.

Hvis du har spørgsmål omkring vores håndtering af personlige oplysninger, kan du sende en e-mail til booking@nemrejse.dk, eller skrive til Nemrejse, Box 1324, SE-251 13 Helsingborg, Sverige. Du har ret til (en gang om året) at bede om de oplysninger, vi har om dig. Du kan altid kontakte os med ønsker om ændring, sletning eller spærring af dine personlige data. I så fald skal personnummer angives til sikker identifikation. Et klikbart link til at afbryde e-mail-fremsendelser følger altid med fremsendelsen.

Nemrejse.dk er ansvarlig for de personlige data, som indsamles. Vi sælger ikke personlige oplysninger videre til andre virksomheder. Derimod deler vi i nogle tilfælde oplysninger med leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med rejser.

Beskyttelsen af personlige oplysninger og personlig integritet har høj prioritet hos Nemrejse.dk. Vi beskytter nøje personlige oplysninger mod uberettiget adkomst, tab eller forvanskning.

Nemrejse.dk opdaterer løbende denne politik. Vi anbefaler derfor, at du regelmæssigt tjekker, om der er foretaget ændringer, inden du oplyser personlige data til os.

Nemrejse.dk finder vi de billigste flybilletter til dig. Find og book nemt din flybillet fra f.eks. København, Billund eller Aalborg til populære rejsemål som f.eks. London, Rom, eller Paris.

Info om cookies

Nemrejse.dk er et online rejsebureau i Stena Line Travel Group AB
Box 1324, 251 13 Helsingborg • VAT: SE556529179501 • booking@nemrejse.dk
2014 © Nemrejse.dk
Vent, mens vi finder
de bedste billetter...